Zarząd - OSP Gościcino

Idź do spisu treści

Menu główne

Zarząd

Statut - Zarząd

§ 26

Zarząd wybiera ze swego grona; prezesa, naczelnika, sekretarza, skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza, wiceprezesów i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
Zarząd może dobrać do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 27

Do zadań Zarządu należy:
Reprezentowanie interesów OSP.
Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania członków OSP.
Zwoływanie walnego Zebrania członków OSP.
Niezwłoczne zawiadomienie sadu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji rewizyjnej.
Udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.
Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu członków OSP.
Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami przyznawanie odznaczeń i odznak.
Tworzenie Jednostek Operacyjno -Technicznych.
Organizowanie Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
Dokonywanie ocen i realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 28

Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

§ 29

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§ 30

Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 31

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 32

Naczelnik kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do obowiązków Naczelnika należy:
Wnioskowanie do Zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno - technicznych.
Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych.
Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych.
Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 33

Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP Naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia: Pochwałę ustną..
Pochwałę w rozkazie Naczelnika.
Wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody.
Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 34

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP Naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:
Upomnienie ustne.
Nagana w rozkazie Naczelnika.
Wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

 
Prezes OSP Gościcino

dh Jerzy Sawoniuk

V-ce Prezes, Naczelnik OSP Gościcino

dh Bernard Bieszk

Sekretarz OSP Gościcino


dh Mirosław Sowa

Gospodarz OSP Gościcinodh Andrzej Łeppek

Skarbnik OSP Gościcino
dh Kamila Bieszk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Gościcino


dh Zygmunt Drewa

 
Członek Komisji Rewizyjnej OSP Gościcino
dh Marek Gajda


Polecane strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

KP PSP w Wejherowie

Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Urząd Gminy Wejherowo

Gościcino Sołectwo

Statut - Komisja

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
i opłacania składek członkowskich.
Składanie na Walnym Zebraniu członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego  działalności.
Wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
Decyzje komisja podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności  co  najmniej 2/3 jej składu osobowego.
W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego komisji.
6.  Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być:
1) Członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani  pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub  podległości z tytułu zatrudnienia.
2) Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego następuj  odwołanie ze składu komisji.
8. W sprawach, które budzą wątpliwości komisja Rewizyjna OSP powinna zasięgnąć  opinii Komisji rewizyjnej wyższego szczebla.

§ 36

Komisja Rewizyjna OSP wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§ 37

Komisja Rewizyjna OSP może powołać do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu członków OSP.
Wygaśnięcie funkcji członka Komisji rewizyjnej OSP może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej OSP mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

Zarząd
Zarząd
Zarząd
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego