s2 - OSP Gościcino

Idź do spisu treści

Menu główne

s2

 
Rozdział 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§5
Celami i zadaniami OSP są:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu człowieka oraz środowisku naturalnemu.
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
Upowszechnianie i rozwijanie w szczególności wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
Działanie na rzecz ochrony środowiska.
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w 2 pkt.1
Katalog działań ratowniczych OSP obejmuje:
Ratownictwo podczas pożarów,
Ratownictwo techniczne w tym komunikacyjne,
Ratownictwo medyczne,
Ratownictwo wodne,
Ratownictwo chemiczne,
Ratownictwo ekologiczne,
Ratownictwo podczas podtopień, powodzi i innych katastrof naturalnych
Inne rodzaje ratownictwa
§6
Zadania i cele wymienione w §5 OSP realizuje przez:
Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności
Organizowanie zespołów do ustalenia stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości będącą jej siedzibą, miejscowościach nałożonych w gminie oraz rejonie pomocy wzajemnej oraz przygotowania informacji o powyższym.
Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa.
Organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych, zespołów.
Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia fachowego i funkcyjnych OSP.
Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chorób, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

Ostrzeżenie


Niniejszy Statut jest własnością OSP Gościcino i został udostępniony tylko do celów informacyjnych strony. Wszelkie kopiowanie lub wykorzystywanie do celów innych niż informacyjne, wiąże się z łamaniem praw autorskich i podlega restrykcji karnej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego