s4 - OSP Gościcino

Idź do spisu treści

Menu główne

s4

 
Rozdział 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 17
Władzami OSP są:
Walne Zebranie członków OSP
Zarząd
Komisja Rewizyjna
§ 18
Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej
Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpieniu ze związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 19
Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
Nie można łączyć funkcji Członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
WALNE ZEBRANIE
§ 20
Walne Zebranie członków OSP jest najwyższą władzą OSP. Walne Zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
Zwyczajne walne Zebranie członków OSP zwoływane jest raz na 5 lat sprawozdawcze raz na rok.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania członków OSP należy:
Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.
Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP.
Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP.
Uchwalenie programu działania i budżetu OSP.
Uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.
Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków  zgłoszonych przez członków OSP.
Wybór z pośród siebie Zarządu w liczbie 5 do 7 osób z zachowaniem  osób  pełnoletnich i odwoływanie tego Zarządu.
Wybór z pośród siebie i odwołanie Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób.
Wybór z pośród siebie delegatów na zjazd oddziału miejsko-gminnego  związku.
Wybór z pośród siebie przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału miejsko-gminnego związku i odwoływanie tych  przedstawicieli.
Nadanie członkostwa honorowego OSP.
Podjecie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
Podjecie uchwały o rozwiązaniu OSP.
Określenie przedmiotu prowadzonej przez PSP działalności gospodarczej.
Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz OSP.
§ 22
Przebieg walnego zebrania członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
§ 23
Zwyczajne i sprawozdawcze walne Zebranie członków OSP zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
W razie nie odbycia się Walnego Zebrania członków OSP w pierwszym terminie z powodu braku wymagającej liczby członków, Zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie Walne Zebranie członków OSP według tego samego porządku obrad. Walne Zebranie członków OSP zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz rozwiązaniu OSP.
§ 24
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:
Z własnej inicjatywy.
Na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP.
Na żądanie 1/2 liczby członków OSP.
Na żądanie Związku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP zwoływane jest przez Zarząd w terminie do 21 dni od dnia podjęcia inicjatywy lub otrzymania żądania.
Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania członków OSP z pośród spraw określonych w § 19 pkt 1 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego Zebrania członków OSP.
§ 25
Do ważności uchwał Walnego Zebrania członków OSP konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
Podejmowanie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym.
Członkami uprawnionymi do głosowania w Walnym Zebraniu członków OSP są członkowie zwyczajni, którzy w dniu walnego zebrania członków OSP maja ukończony 18-ty rok życia.
C. ZARZĄD
§ 26
Zarząd wybiera ze swego grona; prezesa, naczelnika, sekretarza, skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza, wiceprezesów i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
Zarząd może dobrać do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
§ 27
Do zadań Zarządu należy:
Reprezentowanie interesów OSP.
Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania członków OSP.
Zwoływanie walnego Zebrania członków OSP.
Niezwłoczne zawiadomienie sadu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji rewizyjnej.
Udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.
Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu członków OSP.
Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami przyznawanie odznaczeń i odznak.
Tworzenie Jednostek Operacyjno -Technicznych.
Organizowanie Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
Dokonywanie ocen i realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.
§ 28
Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.
§ 29
Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.
§ 30
Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§ 31
Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§ 32
Naczelnik kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do obowiązków Naczelnika należy:
Wnioskowanie do Zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych.
Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
§ 33
Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP Naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
Pochwałę ustną..
Pochwałę w rozkazie Naczelnika.
Wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody.
Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
§ 34
Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP Naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:
Upomnienie ustne.
Nagana w rozkazie Naczelnika.
Wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.
D. KOMISJA REWIZYJNA
§ 34
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
Składanie na Walnym Zebraniu członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
Wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.
Decyzje komisja podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co  najmniej 2/3 jej składu osobowego. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego komisji.
6.  Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być:
1) Członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub  podległości z tytułu zatrudnienia.
2) Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego następuj  odwołanie ze składu komisji.
8. W sprawach, które budzą wątpliwości komisja Rewizyjna OSP powinna zasięgnąć  opinii Komisji rewizyjnej wyższego szczebla.
§ 36
Komisja Rewizyjna OSP wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
§ 37
Komisja Rewizyjna OSP może powołać do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu członków OSP.
Wygaśnięcie funkcji członka Komisji rewizyjnej OSP może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
§ 38
Członkowie Komisji Rewizyjnej OSP mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.


Ostrzeżenie


Niniejszy Statut jest własnością OSP Gościcino i został udostępniony tylko do celów informacyjnych strony. Wszelkie kopiowanie lub wykorzystywanie do celów innych niż informacyjne, wiąże się z łamaniem praw autorskich i podlega restrykcji karnej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego