s5 - OSP Gościcino

Idź do spisu treści

Menu główne

s5

 
Rozdział 5

MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA OSP
§ 39
Majątek i fundusze OSP powstają z:
Składek członkowskich.
Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
Ofiarności publicznej.
Dochodu z majątku i imprez.
Wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącymrealizacji celów statutowych OSP.
Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.
§ 40
Fundusze OSP powstałe ze składek członkowskich, ofiarności publicznej, darowizn, dochodu z majątku i imprez oraz wpływów z działalności gospodarczej a przeznaczone na działalność statutową jednostki rozliczane są na podstawie:
 - uchwał zarządu
 - dokumentów finansowych
 - rachunków, paragonów fiskalnych
§ 41
Zabrania się:
Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”.
Przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
Wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Ostrzeżenie


Niniejszy Statut jest własnością OSP Gościcino i został udostępniony tylko do celów informacyjnych strony. Wszelkie kopiowanie lub wykorzystywanie do celów innych niż informacyjne, wiąże się z łamaniem praw autorskich i podlega restrykcji karnej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego