s3 - OSP Gościcino

Idź do spisu treści

Menu główne

s3

 
Rozdział 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
Członkowie OSP dzielą się na:
Członków zwyczajnych w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
Członków wspierających.
Członków honorowych.
§8
Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
Pełnoletni obywatele Polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.
Członkiem zwyczajnym OSP może zostać osoba, która zgłosiła chęć przystąpienia do OSP, uzyskała poparcie 2 członków OSP złożyła przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynne uczestniczyć w realizacji celów i zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie. Być zdyscyplinowanym, mężnym w ratowaniu życia ludzkiego imienia. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować Ochotnicze Straże Pożarne” oraz będzie aktywnie uczestniczyć w wykonywaniu postanowień statutu i opłaca składkę członkowską.
Członkami młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być małoletni od lat 12 za zgodą opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne prawo wyborcze do władz OSP oraz do komisji do spraw młodzieży działających w związku
Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP
Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie opłacają składek członkowskich.
§ 9
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
Członek wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
§ 10
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej.
Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.
§ 11
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków OSP.
§ 12
Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu członków OSP z głosem doradczym i uczestniczyć w pracach oraz imprezach organizowanych przez OSP.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
Wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich
      poniżej 16-tego roku życia
Uczestniczyć w Walnym Zebraniu członków OSP z prawem głosu
Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP
Korzystać ze sprzętu i urządzeń będących własnością OSP
Używać munduru, dystynkcji i odznak.
§ 14
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
Aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu, jak też regulaminów, uchwał władz OSP oraz uchwał władz związku.
Podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach fachowych.
Dbanie o mienie OSP.
Regularne opłacanie składek członkowskich
§ 15
Z pośród pełnoletnich członków zwyczajnych, którzy nie ukończyli 65 roku życia, posiadających przeszkolenie fachowe oraz odpowiedni stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi tworzy się Jednostkę Operacyjno
Techniczną.
§ 16
Członkostwo ustaje na skutek:
Skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego.
Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje Zarząd OSP w następujących przypadkach:
a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia
c) śmierci członka
Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd w następujących wypadkach:
prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem
popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt 2 lit. B i w pkt 3 Zarząd OSP umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
Od uchwały Zarządu w sprawie, o której nowa w pkt.2 lit. B i pkt 3 członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania członków OSP, którego uchwała jest ostateczna.
Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.
Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego i członka honorowego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia niniejszego statutu.

Ostrzeżenie


Niniejszy Statut jest własnością OSP Gościcino i został udostępniony tylko do celów informacyjnych strony. Wszelkie kopiowanie lub wykorzystywanie do celów innych niż informacyjne, wiąże się z łamaniem praw autorskich i podlega restrykcji karnej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego