s6 - OSP Gościcino

Idź do spisu treści

Menu główne

s6

 
Rozdział 6

ZMIANY STATUTU
ROZWIĄZANIE OSP

§ 42
Zmianę statutu lub rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 43
Wnioski o zmianę statutu lub rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 44
A razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie członków OSP wyznacza komisje likwidacyjna w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania członków OSP uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, ustalając jednocześnie likwidatora.
Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący własność OSP, przechodzi na własność Związku OSP RP. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną, przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.


Ostrzeżenie


Niniejszy Statut jest własnością OSP Gościcino i został udostępniony tylko do celów informacyjnych strony. Wszelkie kopiowanie lub wykorzystywanie do celów innych niż informacyjne, wiąże się z łamaniem praw autorskich i podlega restrykcji karnej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego